XIADA: Etiquetador/Lematizador do Galego Actual

XIADA

 • c coordinante
 • s subordinante
 • 0 non aplica
 • m masculino
 • f feminino
 • a masculino / feminino
 • n neutro
 • x xenérico
 • 0 non aplica
 • s singular
 • p plural
 • a singular / plural
 • 0 non aplica
 • c comparativo
 • s superlativo
 • 0 non aplica
 • 1 primeira
 • 2 segunda
 • 3 terceira
 • a primeira / terceira
 • 0 non aplica
 • n nominativo
 • a acusativo
 • d dativo
 • p preposicional
 • f formante léxico
 • o outros casos
 • p presente
 • i copretérito
 • l antepretérito
 • f futuro
 • e pretérito
 • c pospretérito
 • 0 non aplica
 • i indicativo
 • s subxuntivo
 • m imperativo
 • f infinitivo
 • x xerundio
 • p participio
 • s singular
 • p plural
 • a singular / plural
 • d determinante
 • n non determinante
 • a determinante / non determinante
Categoría Tipo Subtipo Xénero Número Grao Persoa Caso Tempo Verbal Modo Posuidor Valor
Substantivo
S
1
 • c común
 • p propio
 • n nomenclatura científica
2
m,f,a,x,0
3
s,p,a,0
4
Adxectivo
A
1
m,f,x,a
3
s,p,a
4
c,s,0
2
Verbo
V
1
m,f,x,0
5
s,p,0
6
1,2,3,a,0
4
p,i,l,f,e,c,0
2
i,s,m,f,x,p
3
Preposición
P
1
Conxunción
C
1
 • c coordinante
 • s subordinante
2
Adverbio
W
1
 • n nuclear
 • m modificador
 • a nuclear / modificador
 • r relativo
 • g interrogativo/ exclamativo
2
Artigo
D
1
 • d determinado
 • i indeterminado
2
m,f,x
3
s,p
4
Demostrativo
E
1
m,f,n,x
3
s,p
4
d,n
2
Relativo
T
1
m,f,a,x
3
s,p,a
4
d,n
2
Posesivo
M
1
m,f,x
5
s,p
6
1,2,3
3
s,p,a
4
d,n
2
Indefinido
I
1
m,f,a,x,0
3
s,p,a,0
4
d,n,a
2
Numeral
N
1
 • c cardinal
 • o ordinal
2
m,f,a,x
4
s,p
5
d,n
3
Pronome
R
1
 • t tónico
 • a átono
2
m,f,a,n,x
5
s,p,a
6
1,2,3
4
n,a,d,p,f,o
3
interrogativo/ exclamativo
G
1
m,f,a,x
3
s,p,a
4
d,n
2
Locución
L
1
 • a adverbial
 • p preposicional
 • c conxuntiva
2
c,s,0
3
Interxección
Y
1
Signo de puntuación
Q
1
Categoría periférica
Z
1
 • f fórmula
2
0
3
0
4
 • a abreviatura
2
m,f,a,x,0
3
s,p,0
4
 • g sigla
2
m,f,a,0
3
s,p,0
4
 • s símbolo
2
0
3
0
4
 • o outros tipos
2
m,f,a,0
3
s,p,a,0
4