XIADA: Etiquetador/Lematizador do Galego Actual
Versión: 2.5
Data da última actualización: 26/02/2013
Xestión interna