Corpus de Referencia do Galego Actual

Se sabe dalgún traballo en que se referencie este corpus que non estea incluído nesta lista, pode enviarnos a referencia a corga@cirp.gal. Deste xeito contribuirá a que a información sobre o corpus sexa cada vez máis completa.

2021

Review of Blanco, Marta, Hella Olbertz and Victoria Vázquez Rozas eds. 2019. Corpus y Construcciones: Perspectivas Hispánicas. (Verba: Anexo 79). Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela. ISBN: 978-8-417-59587-6. Miriam Thegel. Research in Corpus Linguistics 9/2, pp. 201-210. https://doi.org/10.32714/ricl.09.02.12

Aproximación á modalidade epistémica en galego: o dominio adverbial. Vítor Míguez Rego. Tese de doutoramento. Universidade de Santiago de Compostela.

Bertinho: Galician BERT Representations. D. Vilares, M. García, C. Gómez-Rodríguez. Procesamiento del Lenguaje Natural 66, pp. 13-26.

Introducción a la lingüística de corpus en español. Guillermo Rojo, Londres y Nueva York: Routledge. https://doi.org/10.4324/9781003119760

The evidentiality system in Galician and the seica marker. Mercedes González-Vázquez. Journal of Pragmatics 178, pp. 83–92. https://doi.org/10.1016/j.pragma.2021.03.009

Aplicación de recursos de xeración automática da lingua para estudos comparativos. María José Domínguez Vázquez e María Caíña Hurtado. Estudos de Lingüística Galega 13, pp. 139-172. https://doi.org/10.15304/elg.13.7409

Análise construcional das perífrases cursivas de gerúndio: um estudo comparativo do galego e do português. Quezia dos Santos Lopes Oliveira. Estudos de Lingüística Galega 13, pp. 173-201. https://doi.org/10.15304/elg.13.7596

The diachrony of Galician certamente and seguramente: A case of grammatical constructionalization. Vítor Míguez en Martin Hilpert, Bert Cappelle e Ilse Depraetere (eds.): Modality and Diachronic Construction Grammar. Amsterdam: John Benjamins, pp. 123-148. https://doi.org/10.1075/cal.32.05mig

2020

Forma e función do sufixo -bel / -ble (< lat. -BῘLIS) no galego posmedieval. Ramón Mariño Paz. Madrygal. Revista de Estudios Gallegos 23, pp. 233-253. https://doi.org/10.5209/madr.73073

Computational tools and spoken corpora design: an ongoing dialogue. Victoria Vázquez Rozas e Mario Barcala. Caplletra 69, pp. 221-240. https://doi.org/10.7203/caplletra.69.17270

Las construcciones desiderativas en español clásico. Lorena Núñez Piñero. Tesis doctoral. Universidad Complutense de Madrid. https://eprints.ucm.es/id/eprint/63440/

O elemento auto- como xerador de neoloxismos no galego actual. Ana Fernández Berrocal. Cumieira 5, pp. 65-90. http://webh03.webs.uvigo.es/wp-content/uploads/2020/11/0_CUMIEIRA_CADERNOS-DE-INVESTIGACION-DA-NOVA-FILOLOXIA-GALEGA_Vol.-5_2020.pdf

Estruturas sintáctico-semánticas do verbo votar en galego. Alejandro Solla Alonso. Cumieira 5, pp. 91-118. http://webh03.webs.uvigo.es/wp-content/uploads/2020/11/0_CUMIEIRA_CADERNOS-DE-INVESTIGACION-DA-NOVA-FILOLOXIA-GALEGA_Vol.-5_2020.pdf

Codificación y anotación del habla en un contexto bilingüe: el corpus ESLORA de español de Galicia. Victoria Vázquez Rozas, Mario Barcala, Eva Domínguez Noya, Alba Fernández Sanmartín, Guillermo Rojo e María Paula Santalla en Ángel J. Gallego e Francesc Roca Urgell (eds.): Dialectología digital del español, Anexo Verba 80, pp. 189-224. https://dx.doi.org/10.15304/9788418445316

Problemas afrontados en la etiquetación morfosintáctica del corpus ESLORA. Eva M.ª Domínguez Noya, Raquel Rivas Cabanelas, M.ª Paula Santalla del Río e Rebeca Villapol Baltar en Marta Blanco, Hella Olbertz e Victoria Vázquez Rozas (eds.): Corpus y construcciones. Perspectivas hispánicas, Anexo Verba 79, pp. 243-271. https://dx.doi.org/10.15304/9788417595876

Vocalismo galego. Motivacións fonolóxicas do cambio. Alba Aguete Cajiao. Tese de doutoramento. Universidade de Santiago de Compostela. http://hdl.handle.net/10347/20750

Designing and compiling a terminological and multilingual dictionary for language teaching and learning: key issues and some reflections. Ignacio M. Palacios Martínez e Mario Cal Varela en María José Domínguez Vázquez, Mónica Mirazo Balsa e Carlos Valcárcel Riveiro (eds.): Studies on Multilingual Lexicography. De Gruyter, pp. 197-212. https://doi.org/10.1515/9783110607659-011

A Manual for Web Corpus Crawling of Low Resource Languages. Armin Hoenen, Cemre Koc e Marc Daniel Rahn. Umanistica Digitale 8. http://doi.org/10.6092/issn.2532-8816/9931

Do evidential markers always convey epistemic values? A look into three Ibero-Romance reportatives. Begoña Sanromán Vilas. Lingua: International review of general linguistics 238. https://doi.org/10.1016/j.lingua.2020.102832

El gallego y el castellano en contacto: code-switching, convergencias y otros fenómenos de contacto entre lenguas. Marta Pawlikowska. Manufactura Hispánica Lodziense 8. Universidade de Łódź. http://dx.doi.org/10.18778/8142-782-1

Certainty, possibility, probability: Epistemic and strategic uses of Galician adverbs. Vítor Míguez, en Olga Spevak (ed.): Book of abstracts. 53rd Annual Meeting of the Societas Linguistica Europaea, 26 August - 1 September 2020, online (SLE 2020 Platform), p. 127.

Variation and change in the Romance possessive constructions: An overview of nominal, adverbial and verbal uses. Miriam Bouzouita & Matti Marttinen Larsson. Moderna språk 114 (3), pp. 1-44.

El posesivo en construcciones de valor locativo de la lengua gallega: innovación lingüística e interferencia a partir del análisis de corpus contemporáneos. Carme Silva-Domínguez. Moderna språk 114 (3), pp. 226-263. https://ojs.ub.gu.se/index.php/modernasprak/article/view/5251

Bound To Be? Bare and Partitive-Marked Noun Phrases in Romance Languages and the Emergence of Prominence-Conditioned Patterns. Hagay Schurr, en Tabea Ihsane (ed.): Disentangling Bare Nouns and Nominals Introduced by a Partitive Article. Syntax and semantics, 43 Leiden; Boston: Brill. pp. 54- 104.

2019

Quéresme facer o favor de calar?: para unha gramática comunicativa do galego. Ana Bravo García e Nerea López Iglesias. Madrygal. Revista de Estudios Gallegos 22, pp. 63-72. https://doi.org/10.5209/madr.66852

Delimitación semántica do concepto antropolóxico do xénero. Inés Veiga Mateos, Belén Poutón Reboredo e Tania de Dios Miguéns. Cadernos de Lingua 37, pp. 79-114.

Estudio de los usos no locativos de los adverbios relativos de lugar (donde y adonde – a donde) en medios de comunicación y redes sociales. Miriam González Santolalla en Aida María de Vicente Domínguez / Javier Sierra Sánchez (coords.): Aproximación periodística y educomunicativa al fenómeno de las redes sociales. Madrid, McGraw-Hil / Interamericana de España, pp. 1493-1519.

Estrategias facilitadoras del procesamiento en lenguas OV-VO. Evidencia de corpus en euskera y castellano. Luis Pastor. Tesis doctoral. https://www.ehu.eus/HEB/wp-content/uploads/2020/10/Tesis_Luis_Pastor.pdf

Que buscan os usuarios habitualmente no Dicionario da Real Academia Galega?. Manuel González González e Begoña González Rei. Cadernos de Lingua 37, pp. 9-34.

The role of early experience and continued language use in bilingual speech production: A study of Galician and Spanish mid vowels by Galician-Spanish bilinguals. Robert Mayr, Laura López-Bueno, Martín Vázquez Fernández e Gisela Tomé Lourido. Journal of Phonetics 72, pp.1–16.

Epistemic modality and grammatical mood: An investigation of Galician adverbs. Víctor Míguez, en Olga Spevak (ed.): Book of abstracts. 52nd Annual Meeting of the Societas Linguistica Europaea, 21st–24th August 2019 Leipzig University, Germany, p. 204.

2018

Estudio sobre el impacto del corpus de entrenamiento del modelo de lenguaje en las prestaciones de un reconocedor de habla, Andrés Piñeiro Martín, Carmen García-Mateo, Laura Docío-Fernández e Xosé Luis Regueira. Procesamiento del Lenguaje Natural 61, pp. 75-82.

New treebank or repurposed? On the feasibility of cross-lingual parsing of Romance languages with Universal Dependencies, Marcos García, Carlos Gómez Rodríguez e Miguel A. Alonso. Natural Language Engineering, 24 (1), pp. 91-122.

Dados diacrónicos da estrutura durativa em português e em galego, Paulo Osório e Ignacio Vázquez Diéguez. Estudos de lingüística galega 10, pp. 87-101.

Cortázar y la creación de palabras. A propósito de las mancuspias, Luis González García. Estudos de lingüística galega 10, pp. 73-85.

Immediacy, counter-expectation, and grammatical marking: Intransitive constructions with an accusative clitic in Galician/Galego, Javier Rivas. Studies in Hispanic and Lusophone Linguistics, 11 (2), pp. 367-393.

Data science in light of natural language processing: An overview. Imad Zeroual e Abdelhak Lakhouaja. Procedia Computer Science 127, 2018, pp. 82-91.

A terminoloxía en campos de especialidade tradicionais: tradición e innovación na hipoloxía. Fernando Groba Bouza, en Manuel Carlos Núñez Singala (ed.): Terminoloxía e normalización, Actas da XII Xornada Científica Realiter. Santiago de Compostela, Universidade de Santiago de Compostela, 2018, pp. 197-212.

Innovacións léxicas no campo das novas tecnoloxías e das redes sociais: alternativas para o galego. Zeltia Blanco Suárez e Inés Veiga Mateos. Cadernos de Lingua 36, 2018, pp. 115-151.

Las formas cantara y cantase en las lenguas iberorrománicas. Abili Jurado Dueñas. Revista de lenguas y literaturas catalana, gallega y vasca 23, 2018, pp. 57-79.

Improving the Automatic Speech Recognition through the improvement of Language Models. Andrés Piñeiro-Martín, Carmen García-Mateo, Laura Docío-Fernández. Proc. IberSPEECH 2018, 35-39, DOI: 10.21437/IberSPEECH.2018-8.

¿Cantara o cantase?: un estudio sociolingüístico del imperfecto y pluscuamperfecto del subjuntivo en hablantes limeños con grado de instrucción superior. Anahís Samamé Rispa. Tese de Mestrado. Pontificia Universidad Católica del Perú. 2018.

The role of social factors in bilingual speech processing: the case of Galician New Speakers. Gisela Tomé Lourido. Tese de doutoramento. University College London, 2018.

El corpus ESLORA de español oral: diseño, desarrollo y explotación. Mario Barcala, Eva Domínguez, Alba Fernández, Raquel Rivas, María Paula Santalla, Victoria Vázquez e Rebeca Villapol. CHIMERA. Romance Corpora and Linguistic Studies 5(2), 2018, pp. 217-237.

2017

O dicionario da Real Academia Galega, unha ferramenta electrónica en continua evolución, Manuel González González. ANADISS. In honorem Doctor Honoris Causa Johannes Kabatek, 2017, pp. 77-88.

Neologismos de la crisis: estudio contrastivo de sus denominaciones en la prensa gallega y española, Iolanda Galanes Santos. La renovación léxica en las lenguas románicas. Proyectos y perspectivas, Miguel Sánchez Ibáñez et al. (eds.), Universidad de Murcia, 2017, pp. 91-105.

Formación de interxeccións e marcadores do discurso sobre verbos de movemento en galego. Celtia Rey Brandón. Traballo de Fin de Grao en Lingua e Literatura Galegas. 2017. Repositorio Minerva: <http://hdl.handle.net/10347/18313>

Lexical combinations in Galician. Rosalía Cotelo. En Sergi Torner e Elisenda Bernal (eds.): Collocations and other lexical combinations in Spanish: theoretical, lexicographical and Applied perspectives. New York, Routledge, 2017, pp. 315-323.

Avances e tendencias actuais en lexicografía galega. Ernesto González Seoane e Antón Santamarina. LaborHistórico 3(1), 2017, pp. 149-163.

A investigación sobre a variación lingüística do galego: desde o ALGa ata a actualidade. Rosario Álvarez e Xulio Sousa. LaborHistórico 3(1), 2017, pp. 63-75.

Tertiary Media Corpora of the Romance Languages. Martina Schrader-Kniffki, Carme Colominas, Kristina Bedijs, Paula Bouzas, Stefan Schneider e Daniel Kallweit. Kristina Bedijs e Christiane Maaß (eds.): Manual of Romance Languages in the Media. Manuals of Romance Linguistics, edd. Günter Holtus / Fernando Sánchez Miret. Berlin: De Gruyter, 2017, pp.290-322.

Presenza de valores antropolóxicos, etnográficos e/ou míticos na fraseoloxía. Mª Rosario Soto Arias. En Isidro Novo e Antonio Reigosa (coords.): Actas da X Xornada de Literatura de Tradición Oral. Palabras con memoria: topónimos, ditos, frases, nomes... con historia. Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega (AELG), 2017, pp. 59-71.

2016

Para dar trela. Manual práctico de fraseoloxía galega, M. Carmen Losada Aldrey, Alba Cid Fernández, Xurxo Fernández Carballido. Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, 2016.

Creación de un treebank de dependencias universales mediante recursos existentes para lenguas próximas: el caso del gallego, Marcos Garcia, Carlos Gómez-Rodríguez e Miguel A. Alonso. Procesamiento del Lenguaje Natural 57, 2016, pp. 33-40.

Introducing Idioms in the Galician WordNet: Methods, Problems and Results, María Álvarez de la Granja, Xosé María Gómez Clemente e Xavier Gómez Guinovart. Open Linguistics 2, 2016, pp. 253-286.

Traducción económica al gallego: pautas de actuación ante la presencia de préstamos y calcos en el léxico económico, Marta García González. MonTI 8., 2016, pp. 125-157.

Universal Dependencies Guidelines for the Galician-TreeGal Treebank. Technical Report. LyS Group. Marcos García. Universidade da Coruña, 2016.

Galeguismos no español de América: coincidencias semánticas entre unidades fraseolóxicas galegas e do español de América. Luis González García e María Rosario Soto Arias, en Manuel González González (ed.), Lingua, pobo e terra: Estudos en homenaxe a Xesús Ferro Ruibal, Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, 2016, pp. 245-301.

Tipos de marcadores discursivos no galego oral e escrito. Xosé Ramón Freixeiro Mato. Revista Galega de Filoloxía 17, 2016, pp. 77-118.

2015

Los italianismos de las Bellas Artes en los diccionarios del gallego, Benedict Buono. Lexicografía de las lenguas romances. Aproximaciones a la lexicografía moderna y contrastiva, vol. II., María José Domínguez Vázquez, Xavier Gómez Guinovart, Carlos Valcárcel Rivero (eds.), Berlin/München/Boston, Walter de Gruyter, 2015, pp. 67-79.

Los neologismos de la prensa en gallego e italiano, Alexandre Rodríguez Guerra. Lexicografía de las lenguas romances. Aproximaciones a la lexicografía moderna y contrastiva, vol. II., María José Domínguez Vázquez, Xavier Gómez Guinovart, Carlos Valcárcel Rivero (eds.), Berlin/München/Boston, Walter de Gruyter, 2015, pp. 387-411.

The accusative clitic in intransitive verb constructions: aí o vai, aquí as están, Rosario Álvarez. Dialectologia. Special issue, V, 2015, pp. 191-217.

La creación de neologismos en lengua gallega: autonomía o dependencia, Ana Belén Crespo Bastos, Xosé María Gómez Clemente e Xavier Gómez Guinovart. Lexicografía de las lenguas romances. Aproximaciones a la lexicografía moderna y contrastiva, vol. II., María José Domínguez Vázquez, Xavier Gómez Guinovart, Carlos Valcárcel Rivero (eds.), Berlin/München/Boston: Walter de Gruyter 2015, pp. 125-153.

A lingüística de Internet: máis un desafío para a gramática galega e a súa didáctica. Estefanía Mosquera-Castro. Revista Galega de Filoloxía 16, 2015, pp. 123-145.

2014

Paternalismo traductor en las traducciones del género infantil y juvenil. Lourdes Lorenzo. Revista de Traductología 18, 2014, pp. 35-48.

Extracção de relações semânticas. Recursos, ferramentas e estratégias. Marcos Garcia González. Tese de doutoramento. Universidade de Santiago de Compostela, 2014.

O infinitivo flexionado na diacronia do português. Ana Maria Lavadinho Madeira e Maria Alexandra Moreira de Jesus Fiéis e Melo. XXIX Encontro Nacional da Associação Portuguesa de Linguística, Porto, APL, 2014, pp. 255-264.

Sobre las formas en -ra en el español de Galicia. Guillermo Rojo e Victoria Vázquez Rozas. En Andrés Enrique-Arias, Manuel J. Gutiérrez, Alazne Landa e Francisco Ocampo (eds.): Perspectives in the Study of Spanish Language Variation. Papers in Honor of Carmen Silva-Corvalán. Verba Anexo 72, Universidade de Santiago de Compostela, 2014, pp. 237-270.

Dicionário ativo galego/português para falantes do galego: proposta de macro e microestrutura. Viviane Marques Barel. Tese de Mestría. Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2014.

Normalización del microtexto: nuevos desafíos en PLN para el gallego. Sandra Álvarez García e Estefanía Mosquera Castro. Estudios interlingüísticos 2, 2014, pp. 11-26.

Les corpus romans contemporains. Claus D. Pusch. En Andre Klump / Johannes Kramer / Aline Willems (eds.): Manuel des langues romanes. Berlin / Boston: De Gruyter, 2014, pp. 173-195.

2013

Sinonimia e rexistros na construción do WordNet do galego, Xosé María Gómez Clemente, Xavier Gómez Guinovart, Andrea González Pereira e Verónica Taboada Lorenzo. Estudos de Lingüística Galega 5. 2013, pp. 27-42.

O galego, lingua de moda: algunhas solucións terminolóxicas, Raquel Vila Amado. Estudos de Lingüística Galega 5, 2013, pp. 215-249.

De santo Acisclo. Xosé Luís Couceiro Pérez. En Rosario Álvarez, Ana Maria Martins, Henrique Monteagudo e Maria Ana Ramos (eds.): Ao sabor do texto. Estudos dedicados a Ivo Castro. Santiago de Compostela: Servizo de Publicacións da Universidade de Santiago de Compostela, 2013, pp. 125-143.

The syntax-semantics interface of avertive and proximative in Romance. Sarah Schwellenbach. En Sofiana Chiriacescu (ed.): Proceedings of the VI Nereus International Workshop “Theoretical implications at the syntax/semantics interface in Romance”. Arbeitspapier 127. Fachbereich Sprachwissenschaft, Universität Konstanz, 2013, pp. 117-134.

La tarea lexicográfica de la RAG. María Dolores Sánchez Palomino. BRAE, XCIII/307, 2013, pp. 155-183.

2012

El diálogo Real Academia Galega-sociedad en la elaboración del Dicionario da Real Academia Galega, Manuel González González. Lexicografía hispánica del siglo XXI: nuevos proyectos y perspectivas: Homenaje al Profesor Cristóbal Corrales Zumbado, Dolores Corbella et al. (eds.), Madrid, Arco Libros, 2012, pp. 381-391.

Continuar + gerundi i seguir + gerundi: un estudi de corpus, Sandra Montserrat. eHumanista/IVITRA 2, 2012, pp. 148-184.

O infinitivo (conxugado) galego e portugués e as súas correspondencias en español, Ignacio Vázquez Diéguez. Estudos de Lingüística Galega, 4, 2012, pp. 107-130.

Pluractionality and Aspectual Structure in the Galician Spanish Tener-Perfect. María del Pilar Chamorro. Tese de doutoramento. Columbus, OH: The Ohio State University, 2012.

Pataqueiras e Radieschen: fraseoloxía da morte en alemán e galego. Patricia Buján Otero. Cadernos de Fraseoloxía Galega 14, 2012, pp. 83-98.

2011

Verbos parasintéticos en español y gallego actual, Idanely Mora Peralta, Tesis de Maestría en Lingüística Hispánica. Universidad Nacional Autónoma de México. TESIUNAM Digital <http://132.248.9.195/ptb2011/enero/0665863/Index.html>, 2011.

Galego 3.0: Novas oportunidades e desafíos para a investigación lingüística, Xavier Gómez Guinovart. Grial, XLIX/191, 2011, pp. 28-33.

O marcador discursivo 'vale': usos ou abusos?, Soraya Domínguez Portela. Estudos de Lingüística Galega, 3, 2011, pp. 211-226.

Entre o cola-cao e o nesquick. Lingua galega e marcas rexistradas, Noemí Álvarez e María Rey. Estudos de Lingüística Galega, 3, 2011, pp. 173-198.

Sobre onomástica, o nome do papa e o estándar galego, Luz Méndez. Estudos de Lingüística Galega, 3, 2011, pp. 239-249.

Agudo coma un allo o burro cego. La conceptualización de la inteligencia y de la estulticia a través del lenguaje figurado gallego, María Álvarez de la Granja. Linguistic Studies in Honour of Prof. Siyka Spasova-Mihaylova, Sofía, Bulgarian Academy of Sciences / Institute for Bulgarian Language, Stefana Kaldieva-Zaharieva e Radostina Zaharieva (eds.), 2011, 377-413.

Frecuencia de inventario y frecuencia de uso en los elementos gramaticais. Guillermo Rojo. Revista Española de Lingüística 41/1, 2011, pp. 5-43.

La representación de nombres propios multipalabra en corpus analizados sintácticamente. Orsolya Vincze. Acta Hispánica 16, 2011, pp. 95-111.

Fraseoloxismos e lingua figurada. As persoas vistas como obxectos ou máquinas. Luis González García. Cadernos de Fraseoloxía Galega 13, 2011, pp. 113-148.

2010

Aproximación a la lingüística computacional, Milka Villayandre Llamazares. Tese de doutoramento, Universidade de León, http://hdl.handle.net/10612/903.

El que galicado: distribución y descripción gramatical, Andreas Dufter. La 'excepción' en gramática. Perspectivas de análisis, Carsten Sinner / Alfonso Zamorano Aguilar (eds.), Madrid: Iberoamericana Vervuert, 2010, pp. 255-280.

A voltas coas contraccións 'cun' e 'con un', Xosé Xove Ferreiro. Estudos de Lingüística Galega, 2, 2010, pp. 247-261.

Algoritmos de conversão grafema-fonema em galego para sistemas de conversão texto-fala, Daniela Braga e Xosé Ramón Freixeiro Mato. Soldando Sal: Galician Studies in Translation & Paratranslation, München, Martin Meidenbauer, Burghard Baltrusch, Gabriel Pérez Durán e Kathrin Sartingen (eds.), 2010, pp. 359-374.

¿Por que o cola-cao non está no dicionario? Lingua galega e marcas rexistradas, Noemí Álvarez e María Rey, Toxosoutos, 2010.

Módulo de acentuación para o galego en Freeling. Miguel Anxo Solla Portela. Linguamática 2(3), 2010, pp. 59-64.

Force, Finiteness and the placement of clitics in Western Iberian Romance languages. Francisco J. Fernández Rubiera. Estudos de Lingüística Galega 2, 2010, pp.75-95.

A avaliación da neoloxicidade en terminoloxía. Susana López Fernández, Xavier Gómez Guinovart, Xosé María Gómez Clemente e Ana Belén Crespo Bastos. En M. T. Cabré, O. Domènech, R. Estopà e J. Freixa (eds.), Actes de CINEO 2008: Actes del I Congrès Internacional de Neologia de les Llengües Romàniques. Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, 2010, pp. 241-252.

Devecer e a súa etimoloxía. Aquilino Alonso Núñez, Gonzalo Navaza. Estudos de Lingüística Galega 2, 2010, pp. 193-204.

El impacto de la ortografía castellana y portuguesa sobre la ortografía gallega. Daphne De Grave. Tese de licenciatura. Universiteit Gent, 2010.

2009

Análisis léxico robusto, Juan Otero Pombo. Tese de doutoramento, Universidade de Vigo, 2009. http://www.grupocole.org/cole/library/ps/Ote2009a.pdf

El trabajo lingüístico en la Real Academia Galega, Manuel González González, Eusquera, 54/3, 2009, pp. 1295-1310.

Implementación de una librería para el manejo eficiente de diccionarios de gran tamaño, Nieves Fernández Formoso. Proxecto de fin de carreira, Universidade de Vigo, Escola Superior de Enxeñería Informática, 2009.

Sobre las voces 'carajo' y 'carallo' y sus derivados: algunos aspectos de su uso actual en castellano y en gallego, Ivana Loncar e Carolina Rouco Chao, Hieronymus, II/1, 2009, pp. 35-59.

Dicionario de ensino e aprendizaxe de linguas, Ignacio M. Palacios Martínez (dir.). Libro Universitario Galego, 4, Universidade de Santiago de Compostela, Universidade da Coruña, Universidade de Vigo, 2009.

Tecnologies lingüístiques de la llengua gallega, Xavier Gómez Guinovart. Llengües minoritzades i tecnologia lingüística: perspectives de futur, Llengua, Societat i Comunicació, 7, M. Antònia Martí (coord.), Universidade de Barcelona, 2009, pp. 27-34.

Sobre o réxime do verbo informar en galego. Xosé A. Fernández Salgado. Estudos de Lingüística Galega 1, 2009, pp. 209-223.

Towards efficient production of linguistic resources: the Victoria Project. Lionel Nicolas, Miguel A. Molinero, Benoît Sagot, Elena Sánchez Trigo, Éric de La Clergerie, Miguel Alonso Pardo, Jacques Farré e Joan Miquel Vergés. En Galia Angelova, Kalina Bontcheva, Ruslan Mitkov, Nicolas Nicolov e Nikolai Nikolov (eds.): International Conference Recent Advances in Natural Language Processing, Proceedings, Borovets, Bulgaria, 2009, pp. 318-323.

Clitics at the Edge: Clitic placement in Western Iberian Romance languages. Francisco José Fernández Rubiera. Tese de doutoramento. Georgetown University, 2009.

2008

Las traducciones de literatura infantil y juvenil en el interior de la comunidad interliteraria específica española (1940-1980), Mónica Domínguez Pérez. Tese de Doutoramento, Universidade de Santiago de Compostela, Repositorio Minerva: http://hdl.handle.net/10347/2400.

Automatic word stress marker for portuguese TTS, Daniela Braga e Luis Coelho. V Jornadas en Tecnología del Habla, 2008, pp. 179-182.

Lingüística con corpus (I), Milka Villayandre Llamazares. Estudios Humanísticos, Filología 30, 2008, pp. 329-349.

Terminología gastronómica italiana en Álvaro Cunqueiro, Isabel González. Estudios Románicos 16-17, 2007-2008, pp. 493-502.

Le voci della gastronomia italiana nel gallego moderno, Benedict Buono. A mi dizen quantos amigos ey: Homenaxe ao profesor Xosé Luís Couceiro. Esther Corral Díaz, Lydia Fontoira Suris e Eduardo Moscoso Mato (eds.), Universidade de Santiago de Compostela, 2008, pp. 405-414.

Lusismos e galeguismos em espanhol. Uma revisão dos dados. Fernando Venâncio. Phrasis 49, 2008, pp. 109-122.

O novo dicionario da Real Academia Galega. M. González González. En E. González Seoane, A. Santamarina e X. Varela Barreiro (eds.): A lexicografía galega moderna: recursos e perspectivas. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega / Instituto da Lingua Galega, 2008, pp. 257-287.

As primeiras traducións de literatura infantil e xuvenil ao galego: normas de tradución, difusión e recepción. Mónica Domínguez Pérez. Boletín Galego de Literatura 39-40, 2008, pp. 37-60.

Algoritmos de processamento da linguagem natural para sistemas de conversão texto-fala em português. Daniela Filipa Macedo Braga Moreira da Silva. Tese de doutoramento. Universidade da Coruña, 2008.

2007

Algoritmos de Conversão Grafema-Fonema em Galego para Sistemas de Conversão Texto-Fala, Daniela Braga e Xosé Ramón Freixeiro Mato. Estudos galegos de Tradución & Paratradución no século XXI, Burghard Baltrusch e Gabriel Pérez Durán (eds.), Vigo, Xerais.

Deseño dun banco de datos de equivalencias entre unidades fraseolóxicas do portugués do Brasil (LO) e o galego (LM), Elisabete Ares Licer. Cadernos de Fraseoloxía Galega 9, Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, 2007, pp. 13-30.

Aproveitamento do portugués na elaboración terminolóxica galega. Valentina Formoso Gosende. Madrygal 10, 2007, pp. 55-65.

Estudo comparativo de aspectos semânticos do sufixo -ista no português e no galego. Nilsa Areán García. Tese de mestrado. Universidade de São Paulo, 2007.

Elaboración dun test para estima-lo tamaño do vocabulario coñecido en lingua galega. Antonio Estévez Álvarez. Tese de doutoramento. Universidade de Santiago de Compostela. 2007. Repositorio Minerva: <http://hdl.handle.net/10347/2306>

2006

Spain: Lexicography in Iberian Languages, Roser Saurí Colomer. Encyclopedia of Language & Linguistics, 11, Keith Brown (ed.), Oxford, Elsevier, Brandeis University, 2ª ed., 2006, pp. 603-607.

Letter-to-sound conversion for galician tts systems, Daniela Braga e Luís Coelho. Libro de actas de las IV Jornadas en Tecnología del Habla, L. Buera, E. Lleida, A. Miguel e Alfonso Ortega (eds.), Universidad de Zaragoza, Zaragoza, 2006, pp. 171-176.

A configuración do espazo a través do léxico: fragas, freitas e lameiros, I. Bravo Pérez, Mª L. Vázquez Freire e F. Fernández Rei. Lingua e Territorio, R. Álvarez, F. Dubert García e X. Sousa Fernández (eds.), Instituto da Lingua Galega / Consello da Cultura Galega, 2006, pp. 387-460.

El léxico patrimonial en la comunicación especializada, Berta Castaño Torrado e Inés Veiga Mateos. La terminología en el siglo XXI: contribución a la cultura de la paz, la diversidad y la sostenibilidad: Actas del IX Simposio Iberoamericano de Terminología RITERM04. (Sèrie Activitats, 17), M. T. Cabré, R. Estopà, C. Tebé (eds.), IULA, Documenta Universitaria, 2006, pp. 803-815.

'Pois': dende a conxunción ó marcador discursivo, Soraya Domínguez Portela. Cadernos de Lingua 28, 2006, pp. 145-173.

Tecnoloxías da lingua galega e normalización lingüística. Xavier Gómez Guinovart. Lingua e investigación. II Xornadas sobre Lingua e Usos (2006. A Coruña), Servizo de Normalización Linguística (ed.). A Coruña: Universidade da Coruña, 2006, pp. 79-91.

A investigación ao servizo da normalización da lingua galega na sociedade da información. Manuel González González. Lingua e investigación. II Xornadas sobre Lingua e Usos (2006. A Coruña), Servizo de Normalización Linguística (ed.). A Coruña: Universidade da Coruña, 2006, pp. 147-163.

Les tecnologies informàtiques aplicades a la lexicografia. Maria Pilar Perea. En Germà Colón i Domènech e LLuís Gimeno Betí (eds.): Els noms i els conceptes: noves tendències en l'estudi del lèxic. Castelló de la Plana: Universitat Jaume I, 2006, pp. 163-192.

2005

Problemas na identificación e acentuación das interrogativas indirectas: Dime que acentúo ben / Dime qué acentúo ben, Luz Cures Vázquez, Xesús Manuel Mosquera Carregal e Marta Negro Romero. Norma lingüística e variación: Unha perspectiva desde o idioma galego. (Colección Base. Serie Lingüística, 3), R. Álvarez e H. Monteagudo (eds.), Consello da Cultura Galega / Instituto da Lingua Galega, Santiago de Compostela, 2005, pp. 165-188.

¿Influente ou influínte? Prescrición e uso da vogal temática verbal da C-III nos adxectivos en -NTE na lingua galega, Francisco Dubert García. Norma lingüística e variación: Unha perspectiva desde o idioma galego. (Colección Base. Serie Lingüística, 3), R. Álvarez e H. Monteagudo (eds.), Consello da Cultura Galega / Instituto da Lingua Galega, Santiago de Compostela, 2005, pp. 224-246.

Castelán a hecho, galego a eito: dúas locucións de diferente fortuna, L. González García. Cadernos de Fraseoloxía Galega 7, 2005, pp. 91-117.

Dicionários monolíngues da língua galega, Álvaro Iriarte Sanromán. Revista Galega de Filoloxía 6, 2005, pp. 51-72.

Da utilidade dos corpus para o asesoramento lingüístico: os corpus galegos, Xusto A. Rodríguez Río. Novas CTNL 17, 2005.

Novas palabras galegas. Repertorio de creacións léxicas rexistradas na prensa e en Internet, X. M. Gómez Clemente et al. Universidade de Vigo, Vigo, 2005.

2004

Un corpus para el asturiano. Las tecnologías lingüísticas en la consolidación de las lenguas minorizadas, Roser Saurí Colomer. Revista de Filoloxía Asturiana 3/4. 2003-2004, pp. 135-174.

Dicionario Galaxia de Usos e Dificultades da Lingua Galega, Benigno Fernández Sagado (dir.). Galaxia, Vigo, 2004.

El tratamiento de las voces especializadas en los diccionarios generales del gallego, M. del Pilar Alvariño Alvariño, M. Belén Souto, M. Montserrat Muriano, María Vallejo. De Lexicografia: actes del I Symposium Internacional de Lexicografia. (Sèrie Activitats, 15), P. Battaner e J. DeCesaris (eds.), IULA, Documenta Universitaria, Barcelona, 2004, pp. 163-179.

Explicitación e implicitación fraseolóxica. Notas galegas, Xesús Ferro Ruibal. Cadernos de Fraseoloxía Galega 6, 2004, pp. 57-80.

Os rexistros e os niveis de lingua na fraseoloxía: unha aproximación descritiva das locucións nun corpus textual galego, Xosé María Gómez Clemente. Cadernos de Fraseoloxía Galega 6, 2004, pp. 81-112.

Dicionario visual da construción, Alberte González Rodríguez. Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia, 2004.

Corpus Linguistics amd Language Teaching, I. M. Palacios Martínez e A. E. Martínez Insua. Iucundi acti labores: estudio en homenaje a Dulce Estefanía Álvarez, T. Amado Rodríguez, E. M. Castro Caridad, C. Criado Boado, A, Pereiro Pardo e C. Cabrillana Leal (coords.), Universidade de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, 2004, pp. 168-179.

Estudo das colocacións a través da análise de corpus: Un estudo das colocacións co verbo galego 'caer' e o correspondente inglés 'to fall', María Carmen Paz Roca. Cadernos de Fraseoloxía Galega 6, 2004, pp. 205-219.

2003

Neoloxía e lingua galega: teoría e práctica, X.M. Gómez Clemente e A. Rodríguez Guerra (coords.), Servicio de Publicacións da Universidade de Vigo, Vigo, 2003.

Mesa redonda 'Proxectos lexicográficos en curso', Xosé María Carballeira Anllo, Manuel González González e Xosé Antonio Pena Romay. A estandarización do léxico. (Colección Base. Serie Lingüística, 2), María Álvarez de la Granja e Ernesto Xosé González Seoane (eds.), Consello da Cultura Galega / Instituto da Lingua Galega, Santiago de Compostela, 2003, pp. 499-550.

Pureza e contaminación na estandarización da lingua, Benigno Fernández Salgado. A estandarización do léxico. (Colección Base. Serie Lingüística, 2) María Álvarez de la Granja e Ernesto Xosé González Seoane (eds.), Consello da Cultura Galega / Instituto da Lingua Galega, Santiago de Compostela, 2003, pp. 93-127.

Metodoloxía do traballo terminográfico puntual en lingua galega, Xusto Rodríguez Río. Consello da Cultura Galega. Santiago de Compostela, 2003.

Diachronic Stemmed Corpus and Dictionary of Galician Language. Nieves Rodríguez, Juan- Ramón López, Miguel Rodríguez e Ángeles Saavedra. En Alexander Gelbukh (ed.): Computational Linguistics and Intelligent Text Processing: 4th International Conference, CICLing 2003, 2003, pp. 410-414.

O campo semântico dos «verbos de luz» em português, comparado com o francês, espanhol e galego. Análise dos verbos centrais. Jenny Brumme. En Aleixandre Veiga (ed.): Gramática e léxico em sincronia e diacronia. Um contributo da Linguística portuguesa. Universidade de Santiago de Compostela, 2003, pp. 71-84.

2002

A normalización terminolóxica do léxico do medio en galego. Tres casos prácticos: contaminación-polución; medio-medio ambiente; residuo-refugallo, María del Pilar Alvariño Alvariño, Xesús Manuel Mosquera Carregal e María Belén Souto García. Actas da VIII Conferencia Internacional de Linguas Minoritarias, Mª Xesús Bugarín López et al. (eds.), Xunta de Galicia, Santiago de Compostela, 2002, pp.353-360.

A survey of spoken language corpora in Romance. Claus D. Pusch. En Claus D. Push e Wolfgang Raible (Hrsg.): Romanistische Korpuslinguistik = Romance Corpus Linguistics. Korpora und gesprochene Sprache = Corpora and Sopken Language. Gunter Narr Verlag Tübingen, 2002, pp. 245-264.

Compilation of Constraint-based Contextual Rules for Part-of-Speech Tagging into Finite State Transducers, Jorge Graña, Gloria Andrade e Jesús Vilares. Seventh International Conference on Implementation and Application of Automata (CIAA 2002), Jean-Marc Champarnaud e Denis Maurel (eds.), Tours, Francia, 2002, pp. 131-140.

Traducciones cognaticias y reconocimiento visual de palabras en bilingües de gallego y castellano. Isabel Fraga, María Carmen Teijido e José Ramón Alameda. Cognitiva 14(2), 2002, pp.151-181.