O Corpus de Referencia do Galego Actual etiquetado (CORGAetq) é un dos puntos de converxencia natural de dous proxectos do Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades. Por unha banda o proxecto CORGA, que contén os documentos de traballo e, polo outro, o proxecto do Etiquetador e Lematizador do Galego Actual (XIADA), no que se desenvolve un etiquetador automático para o galego.

Neste caso, o obxectivo é desenvolver un sistema de consultas que permita utilizar a información relativa non só a unidades léxicas senón tamén a lemas e etiquetas morfosintácticas dun subconxunto de documentos do CORGA etiquetados automaticamente co etiquetador automático XIADA e revisados manualmente polo equipo de lingüistas do proxecto. Esta selección de textos é xustamente a que emprega como corpus de adestramento o etiquetador XIADA.