CORGAetq: Corpus de Referencia do Galego Actual etiquetado
ISSN: 1989-9661 Versión: 2.6
Acceso ao Corpus de Referencia do Galego Actual (CORGA)
Acceso ao Etiquedador/Lematizador do Galego Actual (XIADA)
Data da última actualización: 18/6/2015 (617.042 formas ortográficas / 741.833 elementos gramaticais)