CODOLGA: Corpus Documentale Latinum Gallaeciae

CODOLGA

ISSN: 1887-5602
Versión: 19 (2022)

O grupo de investigación do proxecto Corpus Documentale Latinum Gallaeciae (CODOLGA) mantén o compromiso de ir actualizando e enriquecendo cada ano a súa aplicación informática coa incorporación dos novos materiais que van sendo preparados. Nesta última versión están engadidos 807 novos documentos e iso fai que a base de datos de CODOLGA teña xa dispoñibles 19.680 textos documentais relacionados coa Gallaecia dos séculos VI ata o XV, para consulta libre e aproveitamento por parte de todo o público interesado na Galicia da Idade Media nos ámbitos da lingüística, da literatura, da cultura, da socioloxía ou da historia en xeral.

Para este novo número dedicouse unha atención especial á edición de documentos do mosteiro de Santa María de Sobrado realizada por María Pardo Ferrín (pode consultarse o traballo neste mesmo sitio web no apartado de fontes e estudos). Aínda que se trata dunha tese de doutoramento elaborada xa hai moitos anos, ten o gran valor de aportar lecturas moi interesantes para os documentos recollidos nos dous cartularios de Sobrado e, sobre todo, de ser polo momento a única edición coa que se conta para numerosos documentos dese mosteiro conservados en pergameos soltos no Arquivo Histórico Nacional de Madrid ou no Arquivo do Reino de Galicia de A Coruña.

Como en cada nova versión, dedicouse parte do traballo a ir revisando e mellorando todos os materiais xa incluídos na base de datos. Nesta ocasión cabe mencionar que se actualizou ou se completou información relativa á datación, aos outorgantes, aos soportes ou á procedencia dos documentos. Paralelamente atendeuse tamén aos continuos axustes e melloras na aplicación informática, imprescindibles para ofrecer unha ferramenta de buscas cada vez máis áxil e máis completa. Os distintos filtros de busca do formulario permiten precisamente xogar coas numerosas posibilidades de obter información que a ferramenta ofrece. O apartado de “fontes e estudos”, dedicado a recompilar outros textos latinos medievais importantes pola súa relación coa Galicia medieval ou algúns estudos significativos do ámbito do proxecto, queda este ano enriquecido co singular e interesante relato De Solistitionis insula magna transmitido baixo o nome de Trezenzonio.

Non se debe esquecer que o proxecto CODOLGA forma parte da rede colaborativa que engloba os distintos proxectos da Península Ibérica dedicados a traballar cos textos documentais medievais dos respectivos territorios. Esa rede ten por nome Corpus Documentale Latinum Hispaniarum (CODOLHISP) e acaba de renovar o recoñecemento do Ministerio de Ciencia e Innovación como rede de investigación de excelencia. Un froito dese traballo colaborativo é outra aplicación informática que permite consultas e buscas combinadas nos respectivos corpora documentalia http://codolhisp.imf.csic.es/codolhisp/.

Resta, como sempre, agradecer ao Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades que acolla o proxecto CODOLGA dentro do seu programa de actividades, e á Secretaría Xeral de Política Lingüística da Xunta de Galicia que aporte a financiación necesaria para o desenvolvemento do traballo de investigación.

Xosé Carracedo Fraga

Director do CODOLGA