CODOLGA: Corpus Documentale Latinum Gallaeciae

CODOLGA

ISSN: 1887-5602
Versión: 17 (2020)

A pesar das circunstancias difíciles destes últimos tempos, o grupo de investigación do proxecto Corpus Documentale Latinum Gallaeciae (CODOLGA) continúa co seu compromiso de presentar con periodicidade anual os resultados do seu traballo e ofrece ao persoal investigador e ao público xeral interesado pola documentación latina medieval o número 17 de CODOLGA, correspondente ao ano 2020.

CODOLGA foi ofertado na rede por primeira vez no ano 2004, despois de 10 anos de intenso traballo, con ao redor de 8.000 documentos editados e preparados para aproveitamento da comunidade científica, tanto do ámbito da lexicografía e da gramática como da historia e da socioloxía, a través da documentación latina medieval relacionada coa Gallaecia dos séculos VI ata o XV, ambos inclusive. Desde entón o proxecto foise enriquecendo anualmente coa incorporación progresiva de novos documentos recollidos das edicións publicadas. Nesta versión son incorporados 836 novos documentos, que sumados aos incluídos nas versións precedentes fan un total de 18.624 documentos dispoñibles.

A ese importante caudal documental posto a disposición das persoas interesadas na lingua, a cultura e a historia de Galicia, o proxecto CODOLGA pretende ir sumando a publicación doutros textos latinos medievais interesantes polas súas referencias á Gallaecia e dalgúns estudos singulares do ámbito do proxecto. Neste número incorpóranse o texto latino dos Feitos de Don Berenguel de Landoria e a tese de doutoramento de María Pardo Ferrín, Aportación a la historia del Monasterio de Sobrado durante la Alta Edad Media.

Tras un longo tempo de pescudas o equipo de CODOLGA conseguiu saber que a Dra. María Pardo exercera como Catedrática de Lingua e Literatura Españolas no Instituto General Alonso de O Aiún desde o ano 1969 e que alí trabara fonda amizade coa familia coa que viviu ao longo da súa vida ata o seu falecemento en setembro de 2011, xa xubilada do seu último destino no Instituto Bahía de Babel de Alacante, do que fora moi querida directora. Os seus máis achegados lembran a súa mente privilexiada e o seu orgullo permanente coa súa tese doutoral. Tras obter a autorización correspondente e co desexo de "que poida ser útil para máis xente”, publícase aquí ese traballo inédito tal como foi presentado na Universidade de Madrid no ano 1959.

Outro dos obxectivos do equipo CODOLGA é ir mellorando a ferramenta que pon a disposición do público, buscando que esta sexa cada vez máis fácil de usar e, sobre todo, máis completa e útil nos seus contidos. Nestas últimas versións traballouse na renovación da aplicación informática e na posta en marcha dunha nova páxina de buscas con máis e mellores recursos e posibilidades.

Hai que recordar que CODOLGA forma parte da rede colaborativa Corpus Documentale Latinum Hispaniarum (CODOLHISP), que engloba proxectos dedicados ao estudo da documentación latina dos distintos antigos reinos da Hispania medieval e que deu lugar á creación doutra ferramenta informática que permite buscas conxuntas nos respectivos corpora documentalia.

É tamén necesario agradecer ao Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, financiado pola Secretaría Xeral de Política Lingüística da Xunta de Galicia, que durante tantos anos continúe acollendo e apoiando con recursos este proxecto.

Como os resultados que aquí se presentan derivan do traballo esforzado e continuado de persoas, o equipo do CODOLGA desexa dedicar de forma especial este número ao Profesor José Manuel Díaz de Bustamante, membro do proxecto desde o seus inicios hai xa máis de 25 anos e o seu director desde o ano 2017, como unha pequena homenaxe con motivo da súa xubilación administrativa, que por suposto non supón remate da súa dedicación ao proxecto.

Xosé Carracedo Fraga

Director do CODOLGA